Instruks for hygiejne og adfærd

Modtager(e): Skoler og fritidsordninger

 

Instruks for hygiejne og adfærd – Gældende fra 16.04. 2020

 

Denne instruks er gældende for: Bakkens Hjerte

 

Grundlaget for denne instruks er Sundhedsstyrelsens gældende vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af skoler og fritidsordninger.

 

Vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af skoler og fritidstilbud mv.

 

I relation til vejledningen er der udarbejdet instrukser fra Sundhedsstyrelsen, der beskriver opgaver for hhv. ledelser og medarbejdere. 

 

Instruks til ledelsen i skoler og fritidsordninger

Instruks til personale  i forbindelse med  genåbning af skoler og fritidsordninger

 

Nærværende instruks er institutionens konkrete udmøntning af disse.

 

Instruksen for hygiejne og adfærd omfatter:

1. Hyppig og korrekt håndhygiejne

2. Begræns fysisk kontakt

3. Information

 

Instruksen omhandler medarbejdere og lederes ansvar i institutionen og således ikke den generelle rengøring af institutionen, der varetages af rengøringspersonalet.

 

1. Hyppig og korrekt håndhygiejne

For at sikre god håndhygiejne skal alle:

• ansatte, elever og ledsagende voksne, vaske hænder med vand og flydende sæbe, når de kommer ind på skolen. 

• vaske hænder når hænderne er synligt snavsede.

• vaske hænder i faste intervaller, fx i hvert frikvarter, og minimum hver anden time.

• vaske hænder efter toiletbesøg, før og efter spisning, efter næsepudsning og efter host/nys i hænder eller engangslommetørklæde. 

• medarbejdere vaske hænder med vand og flydende sæbe eller bruge håndsprit, hvis de går fra undervisning af én klasse til en anden.

• medarbejdere hjælpe de mindste elever med at vaske hænder.

• kun anvende engangsmaterialer som papirservietter, vaskeklude, forklæder m.v.  

• anvende spritservietter eller hudvenlige vådservietter når man ikke er i nærheden af vand og sæbe, fx på ture. Der skal vaskes hænder med vand og flydende sæbe hurtigst muligt herefter. 

 

Der er fokus på at vaske hænder med vand og sæbe. Korrekt udført håndvask tager ca. 45-60 sekunder. 

 

Nedenstående vejledning til korrekt håndvask skal følges:

Vaskeinstruktion

 

Der skal sikres let adgang til håndvask med vand, flydende sæbe og engangshåndklæder. Hvis der ikke er adgang til håndvask i lærerværelser, kan der opsættes dispensere til hånddesinfektion, iht. gældende aftaler med Brandtilsyn, sikkerhed ift. børn mv. 

 

1.1 Oplæring af medarbejdere i håndvask

Lederen skal sikre, at alle medarbejdere kender oventstående retningslinjer og kan håndtere korrekt håndvask samt har kendskab til, hvordan og hvornår der evt. benyttes håndsprit. Der skal sikres faste rutiner for håndvask blandt medarbejdere.

 

• Håndvask (60 sek.) udføres ved synlig eller våd forurening af hænderne og efterfølges altid af hånddesinfektion

• Hånddesinfektion (30 sek.) udføres, når hænderne er rene og tørre.

 

Håndsprit kan anvendes i stedet for håndvask, når medarbejdere går fra en børnegruppe til en anden.

 

1.2 Oplæring af børn i håndvask

Lederen skal sikre, at medarbejderne oplærer børn i korrekt håndvask med vand og flydende sæbe, og at ovenstående instrukser følges.

 

For institutionen gælder specifikt:

 

Ved ankomst skal alle børn vaske hænder. Vi har bestilt udendørs håndvaske så der også kan vaskes hænder udenfor i tilfælde af at der skulle være mange medlemmer i klubben på samme tid og at de medlemmer som er udenfor ikke skal gå indenfor.  

 

Håndvask: alle børn vil vaske hænder hver anden time - Der er udarbejdet en plan som tager hensyn til reglerne og hyppighed af håndvask i løbet af dagen. 

 

 

2. Begræns fysisk kontakt

Smitte med coronavirus sker primært ved kontaktsmitte og overføres af smitstof via hænder og berørte genstande, men kan ved symptomer som hoste og nys ske via dråber, som kan sætte sig på overflader og genstande, der derefter berøres af andre. Ved host og nys falder dråber hurtigt til jorden og vil typisk ikke bevæge sig længere væk fra udgangspunktet end to meter. Derfor anbefales det, at der generelt holdes en afstand på to meter fra hinanden for at forebygge smitte.

 

Man ved endnu ikke, hvor længe coronavirus kan overleve på overflader, men for praktiske formål regnes med en overlevelse på 48 timer, som dog kan være længere afhængig af forureningsgrad (hvor meget virus der på det pågældende område). 

 

2.1 Aflevering/afhentning af elever

• Det skal sikres, at forældre eller ledsagende voksne ikke samler sig ved indgangene til skolen. Dette kan gøres ved at elever afleveres i intervaller.

• Hvis muligt skal elever afleveres ved indgangen til skolen. 

• Det anbefales, at der tidsinddeles mellem klasser i forhold til ankomst, frokost og frikvarterer, således at mange ikke er samlet på samme tid.

• Lærere skal komme til eleverne i klasserne – elever skal ikke skifte klasselokale.  

• Transport fra skolen skal arrangeres således, at eleverne placeres i skolebussen med afstand på to meter fra hinanden. Det kan betyde, at transporten skal ske i flere skolebusser end normalt.  

• Generelt skal fysisk kontakt, tæt og langvarig kontakt, håndtryk, kram, mv., undgås med personer som du ikke bor i hustand med

 

Elever der bor i husstand med en person med påvist Covid-19 skal blive hjemme.

 

2.2 Samme gruppe af børn

• Elever skal placeres ved borde, så der er to meter i mellem eleverne. Det kan være nødvendigt at dele eleverne op i grupper og fordele dem i flere klasselokaler for at sikre den nødvendige afstand.  

• Ved aktiviteter der kan foregå udendørs anbefales dette. 

• Frikvarterer kan indrettes forskudt således, at mange elever ikke holder frikvarter på samme tid. 

• Det anbefales, at flere voksne er tilstede udenfor, for at sikre, at elever holder afstand og undgår fysisk kontakt.  

• Der skal leges i mindre grupper på fx 5 elever uden for og 2-3 elever inden for og kun inden for samme klasse.

• Offentlig transport skal undgås ved eventuelle ture væk fra skolen.  

 

Elever skal opfordres til kun at færdes i de samme mindre grupper både i og uden for skoletiden. 

 

Større forsamlinger skal undgås, fx morgensang.

 

2.3 Undervisning 

• Undervisning tilrettelægges så størstedelen af skoledagen foregår udendørs, og hvor undervisning kun foregår indenfor, når andet ikke er muligt grundet fx pga. vejret.

• Specifikke fag skal gennemføres væsentlig anderledes end før, fx madkundskab med fokus på ernæring i stedet for konkret madlavning.

• Idrætstimer skal foregå udendørs og planlægges uden kontaktsport. o Det kan være nødvendigt at fag, hvor ovenstående forholdsregler ikke kan opretholdes, aflyses og der undervises i andre fag i stedet.

 

2.4 SFO/fritidsordning 

• SFO og fritidsordning skal indrettes således, at elever så vidt muligt kun er sammen med de samme elever som resten af skoledagen. Det kan betyde at SFO/fritidsordningen skal arrangeres således, at pædagogerne fordeles ud i de enkelte klasse/grupper af elever og elevernes pasning derfor foregår der.

• Aktiviteter skal i det omfang det er muligt foregå udenfor.

 

2.5 Kontakt mellem medarbejdere

• Ved møder mellem medarbejdere skal dette ske udendørs eller via video/telefon

• Hold afstand mellem hinanden

• Undgå fysisk kontakt som håndtryk og kram.

 

2.6 Løbende rengøring udført af personale

Personalet på institutionen skal instrueres i den løbende rengøring, som er nødvendig for at undgå at smitstof overføres via hænder og berørte genstande. Det gælder således, at medarbejdere instrueres i hvordan følgende håndteres i institutionen:

• Hvis der i nogle klasser er legetøj, skal dette vaskes flere gange dagligt. Legetøj som ikke kan vaskes må ikke anvendes indtil COVID-19 epidemien er overstået. 

• Tablets skal gerne aftørres flere gange dagligt og mellem brug. Hvis muligt undgå at børnene deler tablets ellers sikre at kun få børn deler den samme tablet. Der skal anvendes spritservietter til dette. Der skal vaskes hænder før og efter brug 

• Tastatur og mus ved computer skal rengøres dagligt med engangsklude tilsat rengøringsmiddel. Der skal vaskes hænder før og efter brug af mus og tastatur. 

 

 

For institutionen gælder specifikt:

 

Vi vil bestræbe os på at børnene holder afstand og sørge for medlemmerne opholder sig i mindre grupper og ikke har kropskontakt.

Bålplads, græsplæne, trampolin, hal og andre aktiviteter vil være begrænset til et antal børn.

De voksne søger for at være tilstede i rum hvor der er medlemmer.

Indendørs arealer vil have et bruger antal på, det samme gælder klubbens værksteder.

Vi er meget opmærksomme på at lave så mange aktiviteter som muligt udenfor.

Når et ”hold” er færdige med at spille, i lukke rummet af, og den person som  Der hænger sedler i hvert enkelt rum med instrukser på antal af personer og adfærd.

Efter endt aktivitet sørger den voksne for at vaske/afspritte.  

Garderoben er inddelt efter skole og klassetrin. 

Personalet afkrydser medlemmerne ved ankomst og tjekker om der er giver en tilbagemelding på om medlemmet må komme i klubben. Hvis der ikke ligger en tilbagemelding, beder personalet medlemmet om at kontakte deres forældre, som derefter kontakter klubben med en tilladelse.

Vi kan ikke garantere at det er den samme gruppe børn som følges ad hele tiden, så derfor er der ekstra fokus på afstand og mindre grupper.

 

 

3. Information

Der skal på skolens arealer, fx ved indgangen og øvrige relevante steder hvor børn, forældre og ansatte færdes, opsættes information/plakater fra Sundhedsstyrelsen om smitteforebyggende tiltag.

Der skal informeres om, hvornår der skal foretages håndvask, hosteetikette, undgåelse af tæt kontakt og øvrige hygiejneanbefalinger.

Medarbejdere og forældre skal have kendskab til de skærpede krav for håndtering af sygdom.

Nære kontakter til eventuelt syge skal modtage information om forholdsregler i tilfælde af sygdom (hertil kan bruges Sundhedsstyrelsens materiale).

 

 

 

Denne instruks er lavet af: Lars Geil Raunkjær, 16. april 2020

 

Instruksen er offentliggjort på institutionens hjemmeside.

Evt. spørgsmål til instruksen kan stilles til institutionens leder.